KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Aktiviteter i regionen

Aktiviteter som finansieras av statsbidrag för hiv-/STIprevention av Stockholms läns landsting 2015.

 

Organisation

Projektnamn

Projektmål och huvudaktiviteter

Målgrupp

Afris

Afrikaner i Stockholm län mot hiv/STI

Mål:
Ökad kunskap om hiv i målgruppen och riskerna att smittas vid besök i hemländer. Ökad andel som använder kondom och testar sig för hiv samt minskad stigmatisering av personer som lever med hiv
 

 

Personer i Stockholm län med afrikansk bakgrund

Convictus

Convictus hiv och hepatit arbete

 Mål:
Erbjuda stöd till personer som injicerar droger och befinner sig i en riskzon att smittas av hiv och hepatit med extra fokus på hemlösa hivpositiva 
Aktiviteter:
Uppsök i miljöer där hemlösa och/eller hivpositiva aktiva missbrukare befinner sig i sin vardag i kombination med
hälsofrämjande arbete och stödjande motivationsarbete
 genom att erbjuda bland annat stöd för att komma till infektionskliniken och till Sprututbyte

Hemlösa injektionsmissbrukare

Convictus

Hiv- och hepatitarbete i gruppen hemlösa EU-migranter och hemlösa tredjelandsmedborgare
(nytt projekt)

Mål: Erbjuda lättillgänglig information om hiv och hepatit samt tillgång till hivtestning till t hemlösa EU-migranter och tredjelandsmedborgare  
Aktiviteter
Arrangera gruppföreläsningar och individuella samtal för målgruppen på Bryggan Hjorthagen med kompetenta föreläsare vad avser språk och ämne

Hemlösa EU- och tredjeland migranter 

IMFSA

Kärleksakuten Stockholm

Mål:
Genom sex och samlevnadsundervisning ge ungdomar redskap och utrymme för att, om de vill, reflektera över sin sexualitet och därmed bidra till ökad medvetenhet om sexuell hälsa
Aktiviteter:
Informationsinsats till ungdomar i skolor samt till nya studenter på KI

Ungdomar och unga vuxna 

Kamratförening Oasen

"VAV" Veta Acceptera och Våga

Mål:
Noll överföring av smitta och noll diskriminering/själv diskriminering samt noll abort på grund av Hiv/aids
 

Unga och unga vuxna som lever med hiv

Kongo Riksförbund i Sverige

Motverka hiv genom kunskapshöjning
(ny aktör)

Mål:
Utöka hivtestning bland ungdomar och unga vuxna samt förbättra hiv upplysningen och stöd till personer med kongolesisk bakgrund
  

unga och unga vuxna medlemar och utlandsresenärer

Nätverket afrikaner i Vantör

Informations-spridning om hiv/STI sjukdomar till afrikaner i Stockholm

Mål:
Sprida information om hiv/STI till afrikaner som bor i Stockholm och reser till Afrika
  

Afrikaner som reser till Afrika och bor i Stockholm

Noaks Ark

Hiv-preventiva och stödjande psykosociala insatser

Mål:
Att verka för en begränsning av hiv-epidemin och dess konsekvenser för enskilda och för samhället
Aktiviteter:
Psykosocialt stöd genom telefonrådgivning, individuellt stöd och kurativa samtal med terapeut
Föreläsning, kurser och handledningsguppdrag

Personer med hivinfektion och närstående

Noaks Ark

Noaks Ark hivtestmottagning

Mål:
att bidra till tidigare diagnostisering och behandling av hivinfektioner och minska hiv relaterad hälsoångest  
Aktiviteter:
Hivtestning med snabbsvar och rådgivning i samband med hivtestning

Personer med ökad risk för hivinfektion och/eller svår hiv relaterad hälsoångest

Noaks Ark

Hiv förebyggande och stödjande insatser gentemot migranter och män som har sex med män

Mål:
Ökad fysisk, emotionell, social och reproduktiv hälsa bland de för hivinfektion högprioriterade preventionsgrupperna migranter från högendemiska länder och män som har sex med män
Aktiviteter:
uppsökande verksamhet bland migranter och MSM, information och utbildningsinsatserna (home information, informationsdagar, internathelger) samt psykosociala stödinsatser 

Migranter och MSM

Posithiva gruppen

Förbättrad livskvalitet för hivpositiva MSM genom stöd, information och utbildningsinsatser på regional nivå

Mål:
Bidra till förbättrad livskvalitet för hivpositiva MSM inom Stockholmsregionen
Aktiviteter:
Stöd till medlemar genom individuell och gruppsamtal samt sociala aktiviter i förenigenslokal inklusive specialanpassade aktiviteter för ungdomsgruppen.
Information och utbildningsinsatser för hivpositive msm om aktuella hiv relaterade ämnen
Informationsmöte för skolor och vårdinrättningar.

Hivpositiva män som har sex med män

RFSL

Sexperterna och övriga hivpreventiva insatser i RFSL Stockholms regi

Mål:
Skapa förutsättningar för ökat kondomanvändande och ökad testning/testning frekvens bland MSM/TG i Stockholm län
Aktiviteter:
Uppsökande peer education i cruising områden och på kommersiella arenor
Informationsinsatser (säkrare sex broschyr, sexperternas hemsida) samt kondom och glidmedel distribution till målgruppen på klubbar och barer
Arrangera Sexhälsokonferens och vidareutveckla rödaparaplyet hemsida
Förstudie för att identifiera behoven hos personer som säljer sex utifrån arena och metodutveckling med särskilt fokus på migranter

Män som har sex med män

RFSL

Bättre kunskap- Ökad sexuell hälsa
(Nytt pilotprojekt)

Mål:
Öka kunskapen kring hiv/STI prevention för HBTQ asylsökande för att utveckla målanpassade preventionsinsatserna
Aktiviteter:
Enkät och intervjuer för att få en djupare inblick i faktorer som påverkar förståelse och inlärning av hivprevention samt kunskap om vilka kanaler som har fungerat i kontakten mellan asylsökande och hälsosektorn.
Karläggning av organisationer som målgruppen har varit i kontakt med samt enkät och intervjuer för ökad kunskap om bemötande av målgruppen.

HBTQ asylsökande i Stockholm län

RFSU

Sexualundervisning på lättare svenska

Mål:
Ökad kunskap om sex och samlevand hos nyanlända unga och unga vuxna upp till 29 år som lär sig svenska i Stockholm län
Aktiviteter:
Utbildningspass för elever under språkintroduktionsundervisning
Utbildningspass på boende för ensamkommande barn

Unga nyanlända migranter

Järva mansmottagning

Stockholms mansmottagning- söderförort

Mål:
Öka tillgängligheten för män och i synnerhet män med utländsk bakgrund, att få lättillgänglig hiv-testning av hög kvalité genom en sexual medicinsk mansmottagning på Stockholms södra sida.
Aktiviteter:
Starta upp mottagning och marknadsföra den i interna och externa informationskanaler

Personer med utländsk bakgrund


Järva mansmottagning

Kondomdiplomering

 Mål:
Förbättra kondområdgivningen på tre utvalda ungdomsmottagningar; en i Stockholm, en på Gotland samt en i norra Sverige.
Aktiviteter:
Utveckla utbildningspaket i kondomkunskap och lustfokuserad kondområdgivning som en del av en kondomdiplomering.
Genomföra utbildning i kondomkunskap och lustfokuserad kondområdgivning på en UM i Stockholm, en på Gotland samt en i norra Sverige.

Unga och unga vuxna män

Karolinska Universitets-sjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hiv

Mål:

 Stärkta förutsättningar för målgruppen hivpositiva barn och ungdomar att få en bättre livssituation

Aktiviteter
 

Arrangera hivskola för barn och familjehivskola samt årlig konferens om barn som lever med hiv
Enskilda samtal med målgrupp anhöriga
. Skapa och sprida pedagogiskt  infomaterial  till blivande (adoptiv-)föräldrar. Påbörja mentorprogram för barn samt arbete med bok om barn med hiv.

Barn och ungdomar som lever med hiv

Karolinska Universitets-sjukhuset, Kuratorskliniken

Unga vuxna med hiv infektion – årlig konferens

Mål:
Stärkta förutsättningar att förbättra den psykosociala och sexuella hälsan bland unga vuxna i målgruppen.
Aktiviteter:
Fyra dagars nationell konferens för unga vuxna mellan 18-26 år med hiv.
Påbörja mentorprogram för unga vuxna

Unga vuxna mellan 18-26 år med hiv

Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

Lafa – enheten för sexualitet och hälsa, regionalt kunskaps- och metodcentrum

Mål:
Goda kunskapsmässiga förutsättningar för vidareförmedlare och aktörer att arbeta med hiv/STI-prevention och sexuell hälsa.
Aktiviteter:
Deltagande som expert/sakkunnig inom HSF och på myndighetsnivå och leda projekt och insatser inom sexuell hälsa
Samordning av Sesamenheternas utåtriktade arbete
Producera, distribuera och marknadsföra fyra nummer av tidningen Insikt och nyhetsbrev samt driva och utveckla webbplatsen lafa.nu

Ungdomar, unga vuxna, män som har sex med män, personer med utländsk bakgrund, personer som lever med hiv

Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

Hiv/STI-preventiva insatser för ungdomar och unga vuxna i Stockholms län

Mål:
Förbättrade förutsättning för unga och unga vuxna i åldern 10-29 år i Stockholms län att skydda sig mot hiv/STI under 2015
Aktiviteter:
Utveckling och genomförande av kommunikationsinsatser för att påverka attityder och beteende kring kondomanvändning samt inköp och distribution av kondomer
 

Unga och unga vuxna i åldern 15-24 år

Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

 

Vidare utveckling och utvärdering av webbplatsen frågachans.nu.
Samverkan med E-hälsa och strategisk IT inom HSF inför eventuell framtida inkludering av webbplatsen i den nationella strukturen för e-hälsa

 

Kartlägga behovet av stöd och utbildning hos socialtjänst-, elevhälsa- och fritidspersonal som möter unga risktagare samt planering, genomförande och utvärdering av en pilotutbildning

 

Uppdatera innehåll kring hiv och utveckla kursformat utifrån befintligt kurskoncept samt genomförande och utvärdering av pilotutbildningen

Unga i åldern 10-13 år

 

 

 

 

 

 

Riskutsatta ungdomar och unga vuxna

 

 

 

 

Ungdomar och unga vuxna.

 Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

Informationsinsatser om hiv och klamydia

 Mål:
Minskad stigma och diskriminering för personer som lever med hiv
 Förbättrade förutsättningar för unga och unga vuxna att skydda sig mot klamydia.
Aktiviteter:
Implementera den nationella informationsinsatsen kring hiv i Stockholms län
Marknadsföring av nationell klamydiakampanj och uppföljning av informationsinsatserna

Allmänheten och ungdomar i Stockholms län
Unga vuxna (20-24 år)

 Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

Hiv/STI- preventiva insatser för personer med utländsk bakgrund i Stockholms län

Mål:

Förbättrade förutsättningar för personer med utländsk bakgrund att skydda sig mot hiv och STI
 
Aktiviteter:

Metodutveckla och genomföra kursen ”Fråga chans” och ”Kropp och sexualitet” för personal som arbetar med nyanlända barn 10 - 13 år respektive nyanlända ungdomar och unga vuxna
Utveckla samarbete och stödja befintliga och eventuellt nya hälsokommunikatörer med handledning och utbildning kring hiv/STI och sexuell hälsa
Vidareutveckla utbildning för sjukvårdstolkar kring hiv/STI och sexuell hälsa
I samarbete med ideella organisationer reviderade och vidare utveckla befintliga hiv

 preventiva insatser riktade mot migranter inklusive papperlösa och ensamkommande barn
I samarbete med UM uppdatera kartläggning av boenden för ensamkommande ungdomar samt planering och genomförande av utbildning för personal
Utforma och genomföra en informationsinsats till nyanlända thailändska kvinnor och planera utformningen av en kompetenshöjande intervention till personal inom mödrahälsovården

Personer med utländsk bakgrund, framförallt nyanlända

Maria Ungdom Livstils-mottagningen

  Unga vuxna som skadar sig med sex

Mål:
Att nå ungdomar och unga vuxna med sexuellt riskbeteende som har ett riskbruk/missbruk av alkohol/droger som utsätter sig själv och andra för hiv/hepatit och andra STI
Aktiviteter:
Motiverande samtal i samband med hiv/STI samt erbjudande av vaccination för hep A och B.
I samarbete med ideella organisationer, utbilda volontärer om alkohol och drogvanor hos unga vuxna och ta emot personer som behöver specialiserade vård och som blir hänvisade till mottagningen från ideella organisationer

Unga vuxna (18-25 år) med sexuellt riskbeteende

Sesamenheterna (DS, KS, HS, SÖS)

Preventionsarbete med inriktning på begränsning av hiv/STI

Mål:

Bra kvalité och effektiv smittspårning av STI inom primärvården i Stockholm län

Aktiviteter:

Planera och genomföra utbildningsinsatser i smittspårning i samarbete med övriga Sesamenheternas utbildningsledare
Insatser för kvalitet förbättring av smittspårning
Standardisera och kvalitetsutveckla smittspårningsarbetet på Sesamenheterna i länet genom att påbörja utvecklande av ett gemensamt data program

ungdomar och unga vuxna 

Spiralprojektet, SLSO, BCS

Unga vuxna som skadar sig med sex

Mål:
Nå fler unga män, kvinnor och transpersoner som skadar sig med sex i syfte att motverka spridning av HIV och andra STI.
Aktiviteter:
Öka kompetensen inom professionella enheter/organisationer som arbetar med ungdomar och unga vuxna med självskadebeteende och öka tillgänglighet för vård och behandling av målgruppen

Unga vuxna

Väsby Ungdoms-mottagning, Upplands Väsby kommun

Väsby UM, en självklar plats för ensamkommande flyktingsungdomar (EFU)

Mål:

Utarbeta och implementera struktur för långsiktit samarbete mellan Väsby UM PUT och asylboenden belägna i Väsby och kommunens flyktingsamordnare, med avseende sexuell hälsa och förebyggande av hiv/STI i målgruppen

Aktiviteter:

Genomföra gruppträffar mellan personalen från boende och personalen från UM
 Se till att aktuell information om Väsby UM finns på boendena, broschyrer för både personal och ungdomar

Ensamkommande barn

Hälso- och sjukvårds förvaltning

Samordningsfunktion

Samordning i regionala rådet, samverkan med Folkhälsomyndigheten och övriga relevanta aktörer.
Planering av utvärderingar och handläggning av ansökning och uppföljning

 

         

 

Senast ändrad 2015-04-08