KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Kyss under Stockholm Pride

Hbt-policy för Stockholms läns landsting

2011-10-13

Lafa har med stöd av en referensgrupp tagit fram ett förslag på hbt-policy för Stockholms läns landsting. Policyn var ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hbt-policyn är ett styrdokument och ska gälla all personal i kontakten med kunder och patienter i landstingets förvaltningar och bolag samt i de verksamheter som Stockholms läns landsting har avtal med.

Policyn har en övergripande vision om att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning ska synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet inom Stockholms läns landstings olika verksamheter. Ansvaret för att policyn genomförs och följs upp ligger på respektive förvaltning, bolag eller verksamhet. Resultaten ska redovisas årligen. Policyn föreslås gälla för perioden 2012-2016.

Policyn har antagits i Hälso- och sjukvårdsnämnden och definitivt beslut fattas av Landstingsfullmäktige i december.

Hbt-policy och tjänsteutlåtande