KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Kristina Ingemarsdotter Persson

Hiv och hälsa bland MSM

2014-12-05

Hur är den sexuella hälsan bland män som har sex med män (MSM) i Sverige idag? Detta var huvudfrågan när cirka 130 personer samlades på Piperska muren 3 december för att delta i konferensen HIV 2015.

Initiativtagare och arrangörer var Regionala rådet för STI/hiv-prevention och Lafa – enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting. Efter en introduktion av Lafas chef Gunilla Neves Ekman presenterades resultat från MSM-enkäten 2013 av Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare vid Folkhälsomyndigheten (bild ovan). Enkäten med namnet ”Hiv, hälsa och sex bland MSM” skickades ut till 14 000 internetaktiva män på hbtq-sajten Qruiser. 2 700 personer svarade. 88 procent av de svarande i Stockholm uppgav att de hade ett bra eller mycket bra hälsotillstånd.
62 procent hade haft oskyddat analt samlag senaste året varav 40 procent med en ny partner. 18 procent angav som skäl att de ej haft tillgång till kondom (25 procent bland svarande 15-25-åringar).
43 procent hade hivtestat sig det senaste året (50 procent i Stockholm) och 37 procent hade testat sig för andra sexuellt överförda infektioner (STI). 4,1 procent uppgav att de är hivpositiva och en av tio hade fått en annan STI-diagnos senaste året.

Enkäten, vars resultat kommer att publiceras i sin helhet under våren, visade också att Stockholm ligger lägre än övriga landet i snitt när det gäller testerbjudanden inom primärvården. En förklaring till detta är att hiv/STI-mottagningen för MSM på Södersjukhuset, Venhälsan, har stor expertis och många MSM i Stockholm väljer att gå dit. Trots det är det viktigt att testningen och rådgivningen ökar även på vårdcentraler, konstaterade Kristina Ingemarsdotter Persson.

Ingela Berggren, biträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, gjorde en genomgång av det epidemiologiska läget vad gäller MSM och hiv. Hon berättade att hon ibland får frågan om MSM verkligen är mer riskutsatta än andra och kunde visa statistiskt att så är fallet.
- Vi ser också att män som har sex med män får sin hivdiagnos i yngre åldrar idag, sa Ingela Berggren.

Göran Bratt, överläkare vid Venhälsan, konstaterade att både klamydia, gonorré och syfilis ökat bland patienterna under 2014, med respektive 40, 27 och 35 procent. Däremot minskade hivfallen kraftigt, ”bara” 33 personer har fått en hivdiagnos under 2014 jämfört med 61 personer 2013. En tredjedel av de nya fallen upptäcktes i samband med kontaktspårning.
- Erbjud alltid alla prover inklusive hivtest vid kontaktspårning, det är en livräddande åtgärd, sa Göran Bratt.

Efter lunch följde två paneldebatter, en med fokus på hivtestning och en inriktad på prevention till MSM-gruppen. I panelerna deltog representanter för Posithiva Gruppen, RFSL Stockholm, Noaks Ark, Venhälsan och Lafa.

Hanna Ådin