KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Krafttag för att fler asylsökande ska genomgå hälsoundersökning

2012-01-27

Bara fyra av tio asylsökande genomgår den hälsoundersökning som de enligt lag ska erbjudas när de kommer till Sverige. Nu startar Smittskyddsinstitutet ett nationellt samarbetsprojekt för att öka antalet hälsoundersökningar.

-   Barn- och mödrahälsovård fungerar perfekt i vårt land så det är förvånande att det fortfarande är så pass få asylsökande som genomgår hälsoundersökningen. Det har gått troll i det här och vi måste titta på faktorerna som ställer till problem, sa Smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlsson på konferensen Migration och prevention.

Anna Wessel, utvecklingsledare på Migrationsverket, pekade på svårigheten att motivera asylsökande som känner sig friska att komma till en hälsoundersökning.

-   De vanligaste asylsökande är män mellan 20 och 35 år, som av naturliga skäl inte är så fokuserade på sin hälsa, sa Anna Wessel.

Men representanter för såväl Migrationsverket som andra involverade myndigheter och hälso- och sjukvården är även självkritiska och ser stor förbättringspotential i det egna arbetet.

Projektet ska pågå i två och ett halvt år och drivas med medel från Europeiska flyktingfonden. Det kan delas in i tre delprojekt:

1. Det operativa gränssnittet, det vill säga ”skarven” mellan Migrationsverket och hälso- och sjukvården. Att skapa större förståelse och kunskap hos samtliga om samarbetspartnernas roller, mandat, speciella utmaningar osv.

2. Målgruppens perspektiv: Vad tycker och tänker de asylsökande själva om hälsoundersökningen?

3. Information, kommunikation och teknik. Att snabba på överföringen av viktig information om nyanlända asylsökande, t ex från Migrationsverket till vårdcentraler som kallar till och genomför hälsoundersökningar.

Målet i ett första skede är att öka antalet genomförda hälsoundersökningar från dagens 42 till 60 procent; det långsiktiga målet är 90 procent.

SMI:s partner i projektet är Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms läns landsting, Norrbottens läns landsting, Landstinget i Östergötland, Region Skåne samt Uppsala och Umeå universitet.