KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Sexuell hälsa i Folkhälsorapport 2011

2011-12-15

Lafa är medförfattare till delrapporten Sexuell hälsa i Stockholms län som fokuserar på sexuellt risktagande när det gäller sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

Framsida delrapporten Sexuell hälsa i Stockholms länVart fjärde år utkommer Folkhälsorapporten för Stockholms län. Rapporten beskriver hälsan hos invånarna i länet och ger förslag på insatser för att förbättra hälsan. Underlag till rapporten är bland annat en stor befolkningsenkät om folkhälsa som genomförs regelbundet. Rapporten vänder sig till alla i länet men ska särskilt vara till hjälp för politiker och tjänstemän att arbeta med och prioritera folkhälsoinsatser.

Kapitlet om sexuell hälsa är skrivet av Ronny Heikki Tikkanen, lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekolog vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och enhetschef Gunilla Neves Ekman samt folkhälsovetare Elin Jacobsson, bägge från Lafa. I kapitlet identifieras insatser inom sju olika områden som ska främja den sexuella hälsan i Stockholms län. Några av insatserna är tillgång till lättillgängliga och målgruppsan­passade mottagningar, subventionering av alla preventivmedel för unga upp till 25 år, inklusive preventivmedel som inte ingår i högkostnadsskyddet, individuellt anpassad rådgivning för att öka användningen av graviditets- och smittskydd och brett riktade kommu­nikationsinsatser för att påverka attityder kring sexuell hälsa.

Läs delrapporten Sexuell hälsa i Stockholms län

Mer information om Folkhälsorapporten 2011