KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Nytt statligt hivanslag inte tillräckligt

2017-09-18

Flera frivilligorganisationer kräver ökade anslag för hivprevention 2018, en ny nationell hivstrategi och förbättrad statlig uppföljning av landsting, regioner och kommuners arbete med hiv. Kraven framförs i ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll.

De undertecknande organisationerna skriver att halveringen av det statliga bidraget för hivprevention i 2017 års budget var ett hårt slag mot det hivpreventiva arbetet i Sverige och riskerar att få till konsekvens att Sverige inte når sina nationella åtaganden enligt FN:s plan för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Sedan 1980-talet, då de första fallen av hiv konstaterades i Sverige, har merparten av regioner, landsting och kommuners hivpreventiva arbete bekostats med statliga medel. Tanken bakom neddragningen i årets statliga budget var att stödet i fortsättningen enbart ska gå till frivilligsektorn, medan offentliga verksamheter bör bekosta detta arbete med egna skattemedel. En visserligen rimlig inställning, anser de undertecknande, men konstaterar samtidigt att det halverade stödet i år har resulterat i ”personalnedskärningar, förlorad erfarenhet och kompetens, bantade verksamheter, neddragen metodutveckling, nedprioriterad uppföljning och minskat samarbete, med mera.”

För att Sverige ska kunna bibehålla sitt hittills framgångsrika hivarbete kräver nu de 17 frivilligorganisationerna av regeringen:

- att tillräckliga medel avsätts i budgeten för 2018 för hivprevention i Sverige,

- att regeringen säkerställer och följer upp att kommuner, landsting och regioner tar sitt ansvar för hivprevention, och

- att en ny hivstrategi utarbetas för åren 2018 – 2030 med en hållbar plan för långsiktig finansiering av det hivpreventiva arbetet.

Läs hela ”Öppet brev till regeringen med anledning av statsanslaget för hiv och STI”