KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Proposition om ny sexualbrottslagstiftning

2018-03-26

Sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt. Det är kontentan av den proposition regeringen nu har lämnat till riksdagen om en ny sexualbrottslagstiftning som är baserad på samtycke. Brottsoffermyndigheten får samtidigt ett treårigt uppdrag att utbilda och informera om den nya lagens innehåll.

Enligt det nya lagförslaget ska det inte längre krävas att gärningsmannen har använt våld, hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att kunna bli dömd för våldtäkt. Dessutom införs ett oaktsamhetsansvar för vissa typer av sexualbrott, vilket lagstiftaren hoppas ska leda till att fler kommer att kunna dömas för övergrepp jämfört med idag. Oaktsamhetsansvar innebär att gärningsmannen ska kunna inse när det finns risk för att den andra personen inte deltar frivilligt i en sexuell situation.

Propositionen föreslår även bland annat att ministraffet för grov våldtäkt mot barn höjs från fyra år, till fem års fängelse.

Situationen för brottsoffer ska förbättras genom att ett målsägarbiträde ska utses redan när en förundersökning om sexualbrott har inletts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

För att lagstiftningen ska få genomslag i hela samhället har Brottsoffermyndigheten fått ett treårigt uppdrag att ta fram informations- och utbildningsinsatser riktade främst till ungdomar och till personer som i sin yrkesvardag möter unga, till exempel lärare.

Regeringens pressmeddelande